Trang chủ

Luật tiếp cận thông tin

Quy chế cung cấp thông tin của các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân phường Gia Viên

Ngày đăng 08/06/2018 | 10:02 | Lượt xem: 807
Quy chế cung cấp thông tin của các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân phường Gia Viên

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI LÀM NHIỆM VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG GIA VIÊN

Ngày đăng 08/06/2018 | 09:49 | Lượt xem: 824
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI LÀM NHIỆM VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG GIA VIÊN   STT Họ và tên Chức vụ ...

Triển khai Thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại Hải Phòng: Sẵn sàng điều kiện cần thiết

Ngày đăng 08/05/2018 | 02:45 | Lượt xem: 166
Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018. Để việc tổ chức thi hành Luật kịp thời, UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ban,...

Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 07/05/2018 | 09:50 | Lượt xem: 193
1. Thông tin phải được công khai (Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin): 1.1. Các thông tin sau đây phải được công khai rộng rãi: a. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá...

Luật Tiếp cận thông tin - Phương tiện pháp lý hữu hiệu góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người theo Hiến pháp năm 2013

Ngày đăng 07/05/2018 | 09:44 | Lượt xem: 221
Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản của con người, của công dân thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp quốc...

Các tài liệu hướng dẫn về Luật tiếp cận thông tin

Ngày đăng 03/05/2018 | 07:51 | Lượt xem: 190
Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản, quan trọng của công dân, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cũng như được khẳng định trong Hiến pháp...