Trang chủ

Lĩnh vực Tư pháp

Lĩnh vực Nuôi con nuôi - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:27 | Lượt xem: 40
Trình tự thực hiện : - Người nhận con nuôi nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của người được nhận làm con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi (đối với các...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:26 | Lượt xem: 46
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền. ...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký lại khai tử

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:26 | Lượt xem: 64
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký lại khai tử nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký lại kết hôn

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:02 | Lượt xem: 76
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định tính...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:01 | Lượt xem: 46
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký lại khai sinh

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:00 | Lượt xem: 86
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Ngày đăng 27/05/2018 | 08:59 | Lượt xem: 43
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Ngày đăng 27/05/2018 | 08:59 | Lượt xem: 45
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ

Ngày đăng 27/05/2018 | 08:58 | Lượt xem: 47
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký giám hộ

Ngày đăng 27/05/2018 | 08:57 | Lượt xem: 70
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký giám hộ nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định tính hợp...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động

Ngày đăng 27/05/2018 | 08:57 | Lượt xem: 76
Trình tự thực hiện: - Công chức tư pháp - hộ tịch được giao nhiệm vụ đăng ký khai tử lưu động có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ mẫu Tờ khai đăng ký khai tử, giấy tờ hộ tịch và điều kiện cần...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động

Ngày đăng 27/05/2018 | 08:55 | Lượt xem: 46
Trình tự thực hiện: - Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã được giao nhiệm vụ đăng ký kết hôn lưu động có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các loại mẫu Tờ khai, giấy tờ hộ tịch và điều kiện cần...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động

Ngày đăng 27/05/2018 | 08:55 | Lượt xem: 50
Trình tự thực hiện: - Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã được giao nhiệm vụ đăng ký khai sinh lưu động có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ mẫu Tờ khai đăng ký khai sinh, giấy tờ hộ tịch và điều...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký khai tử

Ngày đăng 27/05/2018 | 08:54 | Lượt xem: 68
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký khai tử nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

Ngày đăng 27/05/2018 | 08:53 | Lượt xem: 44
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Ngày đăng 27/05/2018 | 08:53 | Lượt xem: 48
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký kết hôn

Ngày đăng 27/05/2018 | 08:52 | Lượt xem: 50
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký khai sinh

Ngày đăng 27/05/2018 | 08:51 | Lượt xem: 82
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông...

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 27/05/2018 | 08:50 | Lượt xem: 95
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN  GIẢI QUYẾT CỦA  UBND CẤP XÃ (41 thủ tục) (Theo Quyết định số 1071/QĐ-CT ngày 17 tháng5 năm 2018 của Chủ tịch...

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 27/05/2018 | 08:48 | Lượt xem: 38
Quyết định số 1071/QĐ-CT ngày 17/5/2018