Trang chủ

Lĩnh vực Tư pháp

Lĩnh vực Phổ biến, Giáo dục pháp luật - Thủ tục Bầu hòa giải viên

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:39 | Lượt xem: 62
Trình tự thực hiện: - Chuẩn bị bầu hòa giải viên: + Trong thời hạn 20 ngày, trước ngày dự kiến bầu hòa giải viên, Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng...

Lĩnh vực Phổ biến, Giáo dục pháp luật - Thủ tục Bầu tổ trưởng tổ hòa giải

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:39 | Lượt xem: 58
Trình tự thực hiện: - Tổ chức cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hòa giải: + Cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hòa giải do Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì và được thực hiện như sau: Hòa giải viên...

Lĩnh vực Phổ biến, Giáo dục pháp luật - Thủ tục Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:38 | Lượt xem: 62
Trình tự thủ tục: - Công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. Cách thức thực hiện:  Công chức...

Lĩnh vực Phổ biến, Giáo dục pháp luật - Thủ tục Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:37 | Lượt xem: 54
Trình tự thủ tục: - Định kỳ tháng 9 hàng năm, công chức tư pháp - hộ tịch chủ trì, phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố,...

Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước - Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:36 | Lượt xem: 60
Trình tự thực hiện: - Người bị thiệt hại gửi đơn khiếu nại; - Cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết; - Xác minh nội dung khiếu nại; - Tổ chức đối thoại; - Ban hành quyết định...

Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước - Thủ tục Trả lại tài sản

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:36 | Lượt xem: 57
Trình tự thực hiện: Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu phải được trả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ. Cách thức thực hiện:  Trực...

Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước - Thủ tục Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:35 | Lượt xem: 60
Trình tự thực hiện: Người thực hiện việc chuyển giao phải trực tiếp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại. Người bị thiệt hại phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ...

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước - Thủ tục Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:35 | Lượt xem: 55
Trình tự thực hiện: - Đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu, xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ; - Người bị thiệt hại gửi đơn (kèm hồ sơ) yêu cầu bồi...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:34 | Lượt xem: 64
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực. - Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại thời điểm...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:33 | Lượt xem: 67
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực. - Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại thời điểm...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:33 | Lượt xem: 91
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực. - Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại thời điểm...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục chứng thực di chúc

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:32 | Lượt xem: 90
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực. - Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại thời điểm...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:32 | Lượt xem: 89
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực. - Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại thời điểm...

Lĩnh vực chứng thực - Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:31 | Lượt xem: 71
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch phải xuất trình các giấy tờ theo quy định. - Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:30 | Lượt xem: 68
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực  xuất trình giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng để người thực hiện chứng thực kiểm tra  và nộp 01 bộ hồ sơ  . - Việc sửa...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:30 | Lượt xem: 67
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ. - Việc sửa lỗi sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực được thực hiện theo thỏa...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:29 | Lượt xem: 66
Trình tự thực hiện:  + Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. + Trường hợp người yêu cầu chứng...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:29 | Lượt xem: 68
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực chữ ký/điểm chỉ/không thể ký, không thể điểm chỉ được phải xuất trình các giấy tờ phục vụ việc chứng thực chữ ký. - Trong trường hợp người...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:28 | Lượt xem: 38
Trình tự thực hiện: + Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu...

Lĩnh vực Nuôi con nuôi - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:28 | Lượt xem: 36
Trình tự thực hiện:           - Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp hồ sơtại Ủy ban nhân dân cấp xãnơi cha mẹ nuôi và con nuôi...