Trang chủ

Lĩnh vực Tư pháp

Lĩnh vực Nuôi con nuôi - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:41 | Lượt xem: 29
Trình tự thực hiện : - Người nhận con nuôi nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của người được nhận làm con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi (đối với các...

Lĩnh vực Nuôi con nuôi - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:40 | Lượt xem: 24
Trình tự thực hiện - Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp hồ sơtại Ủy ban nhân dân cấp xãnơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc

Ngày đăng 10/04/2019 | 08:11 | Lượt xem: 22
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Ngày đăng 10/04/2019 | 08:10 | Lượt xem: 35
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực chữ ký/điểm chỉ/không thể ký, không thể điểm chỉ được phải xuất trình các giấy tờ phục vụ việc chứng thực chữ ký. - Trong trường hợp người...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Ngày đăng 10/04/2019 | 08:09 | Lượt xem: 26
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực  xuất trình giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng để người thực hiện chứng thực kiểm tra  và nộp 01 bộ hồ sơ  . - Việc sửa...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Ngày đăng 10/04/2019 | 08:09 | Lượt xem: 25
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ. - Việc sửa lỗi sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực được thực hiện theo thỏa...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Ngày đăng 10/04/2019 | 08:08 | Lượt xem: 25
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch phải xuất trình các giấy tờ theo quy định. - Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Ngày đăng 10/04/2019 | 08:08 | Lượt xem: 24
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực. - Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại thời...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục chứng thực di chúc

Ngày đăng 10/04/2019 | 08:07 | Lượt xem: 23
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực. - Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại thời điểm...

Lĩnh vực Chứng thực - Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Ngày đăng 10/04/2019 | 08:05 | Lượt xem: 26
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực. - Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại thời...

Lĩnh vực chứng thực - Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Ngày đăng 10/04/2019 | 08:04 | Lượt xem: 25
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực. - Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại thời điểm...

Lĩnh vực Chứng thực -Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Ngày đăng 10/04/2019 | 08:04 | Lượt xem: 21
Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực. - Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại thời điểm...

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước - Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Ngày đăng 10/04/2019 | 08:03 | Lượt xem: 25
- Trình tự thực hiện +Tiếp nhận và xử lý hồ sơ; + Thụ lý hồ sơ; + Cử người giải quyết bồi thường; + Tạm ứng kinh phí bồi thường thiệt hại; +Xác minh thiệt hại; +Thương lượng...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký kết hôn

Ngày đăng 10/04/2019 | 08:02 | Lượt xem: 33
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký khai sinh

Ngày đăng 10/04/2019 | 08:02 | Lượt xem: 68
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Ngày đăng 10/04/2019 | 08:01 | Lượt xem: 33
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ngày đăng 08/04/2019 | 08:44 | Lượt xem: 35
*   Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc người đại diện của nhóm người theo tôn giáo đối với trường...

Lĩnh vực Phổ biến, Giáo dục pháp luật - Thủ tục Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:40 | Lượt xem: 59
Trình tự thực hiện: - Tổ trưởng tổ hòa giải lập hồ sơ đề nghị thanh toán thù lao cho hòa giải viên. - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp...

Lĩnh vực Phổ biến, Giáo dục pháp luật - Thủ tục Thôi làm hòa giải viên

Ngày đăng 27/05/2018 | 09:40 | Lượt xem: 61
Trình tự thực hiện: - Tổ trưởng tổ hòa giải đề nghị Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố làm văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết...