Trang chủ

Lĩnh vực Tư pháp

Lĩnh vực Đường thủy nội địa - Thủ tục Xóa Đăng ký phương tiện
Ngày đăng 10/05/2019 | 08:19 | Lượt xem: 116

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện đến Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn nơi có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Bước 2: Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

b) Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

c) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn.(trường hợp chấp thuận)

* Cách thức thực hiện:

 Trực tiếp tại Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+  Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:  03 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan có thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa.

* Phí, lệ phí:  Không

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 10 - Phụ lục I, Thông tư 75/TT-BGTVT ngày 19/12/2014);

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Xóa đăng ký phương tiện được áp dụng trong các trường hợp sau: Phương tiện bị mất tích; Phương tiện bị phá hủy; Phương tiện không còn khả năng phục hồi; Chuyển quyền sở hữu phương tiện; Thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện; Theo đề nghị của chủ phương tiện.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13;

- Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải, Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

 

 

 

Mẫu số 10

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

 

Kính gửi: ………………………………………………………………..

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………… đại diện cho các đồng sở hữu ………………….

- Trụ sở chính: (1) ………………………………………………………………………………

- Điện thoại: ……………………………………. Email: ……………………………………….

Đề nghị cơ quan xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương tiện: …………………………             Số đăng ký: …………………………

Công dụng: ………………………………..            Ký hiệu thiết kế: ……………………

Năm và nơi đóng: ………………………………………………………………………………..

Cấp tàu: ………………………………………       Vật liệu vỏ: ………………………………

Chiều dài thiết kế: ……………………….. m         Chiều dài lớn nhất:  …………………….... m

Chiều rộng thiết kế: ……………………… m         Chiều rộng lớn nhất:  …………………….. m

Chiều cao mạn:  …………………………. m         Chiều chìm: ……………………………...m

Mạn khô: …………………………………. m        Trọng tải toàn phần: ………………….... tấn

Số người được phép chở: …………. người   Sức kéo, đẩy:  …………………………... tấn

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): ……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Máy phụ (nếu có): ……………………………………………………………………………….

Nay đề nghị …………………………………………………….. xóa đăng ký phương tiện trên.

Lý do xóa đăng ký ……………………………………………………………………………

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.

 

 

………., ngày ….. tháng ….. năm 20……
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)

 

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.

Lĩnh vực Đường thủy nội địa - Thủ tục Xóa Đăng ký phương tiện