Trang chủ

Lĩnh vực Tư pháp

Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật - Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
Ngày đăng 10/04/2019 | 10:51 | Lượt xem: 80

Trình tự thủ tục:

- Công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

Cách thức thực hiện: Công chức tư pháp - hộ tịch trình quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

Thành phần hồ sơ: đề nghị cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

Số lượng hồ sơ:01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tuyên truyền viên pháp luật.

Tên mẫu đơn, tờ khai:Không.

Lệ phí: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp quy định sau:

+ Tự nguyện xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác;

+ Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự

Căn cứ pháp lý:

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật - Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật