Trang chủ

Lĩnh vực Tư pháp

Lĩnh vực Đường thủy nội địa - Thủ tục Xóa Đăng ký phương tiện

Ngày đăng 10/05/2019 | 08:19 | Lượt xem: 174
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện đến Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn nơi có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ...

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 19/04/2019 | 08:13 | Lượt xem: 143
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Lĩnh vực Hộ tich -Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:56 | Lượt xem: 215
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký khai tử

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:55 | Lượt xem: 191
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký khai tử nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin...

Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật - Công nhận hòa giải viên

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:51 | Lượt xem: 128
Trình tự thực hiện: - Trường hợp kết quả bầu hòa giải viên đáp ứng yêu cầu quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều 8 của Luật hòa giải ở cơ sở, Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách...

Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật - Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:51 | Lượt xem: 130
Trình tự thủ tục: - Công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. Cách thức thực hiện:  Công chức...

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật - Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:50 | Lượt xem: 119
Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hòa giải, Trưởng ban công tác Mặt trận làm văn bản đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hòa giải kèm theo...

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật - Thôi làm hòa giải viên

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:50 | Lượt xem: 126
Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận được đề nghị của tổ trưởng Tổ hòa giải về việc thôi làm hòa giải viên, Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:49 | Lượt xem: 149
Trình tự thực hiện: - Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã được giao nhiệm vụ đăng ký kết hôn lưu động có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các loại mẫu Tờ khai, giấy tờ hộ tịch và điều kiện cần...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký giám hộ

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:48 | Lượt xem: 218
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký giám hộ nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định tính hợp...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:48 | Lượt xem: 193
Trình tự thực hiện: - Công chức tư pháp - hộ tịch được giao nhiệm vụ đăng ký khai tử lưu động có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ mẫu Tờ khai đăng ký khai tử, giấy tờ hộ tịch và điều kiện cần...

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật - Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:48 | Lượt xem: 123
Trình tự thực hiện: - Tổ trưởng tổ hòa giải lập hồ sơ đề nghị thanh toán thù lao cho hòa giải viên. - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:47 | Lượt xem: 152
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:46 | Lượt xem: 160
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:45 | Lượt xem: 199
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký lại khai sinh

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:45 | Lượt xem: 139
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:44 | Lượt xem: 161
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông...

Lĩnh vực Hộ tịch - Thủ tục Đăng ký lại kết hôn

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:43 | Lượt xem: 202
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định tính...

Lĩnh vực Hộ tịch -Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:42 | Lượt xem: 218
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền. ...

Lĩnh vực Hộ tịch -Thủ tục Đăng ký lại khai tử

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:42 | Lượt xem: 168
Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký lại khai tử nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông...