Trang chủ

Lĩnh vực Thanh tra

QT-05 Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Ngày đăng 10/06/2018 | 10:48 | Lượt xem: 179
QT-05 Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 

QT-04 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Ngày đăng 10/06/2018 | 10:47 | Lượt xem: 179
QT-04 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

QT Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã

Ngày đăng 02/05/2018 | 10:45 | Lượt xem: 94
QT Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã

QT-08 Thủ tục thực hiện giải trình phường

Ngày đăng 01/08/2017 | 10:50 | Lượt xem: 82
QT-08 Thủ tục thực hiện giải trình phường

QT-06 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập phường

Ngày đăng 01/08/2017 | 10:49 | Lượt xem: 93
QT-06 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập phường  

QT-07 Thủ tục tiếp nhận yếu cầu giải trình

Ngày đăng 01/08/2017 | 10:49 | Lượt xem: 97
QT-07 Thủ tục tiếp nhận yếu cầu giải trình

QT-03 giai quyet to cao

Ngày đăng 01/08/2017 | 10:47 | Lượt xem: 89
QT-03 giai quyet to cao

QT-02 Xử lý đơn tại cấp xã

Ngày đăng 01/08/2017 | 10:46 | Lượt xem: 91
QT-02 Xử lý đơn tại cấp xã