Xác nhận đơn xin cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Ngày đăng 07/07/2015 | 12:00 | Lượt xem: 74

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ trang trại hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trang trại đang hoạt động. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. 

Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra và xác nhận Đơn đề nghị cấp, cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ xin cấp, cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp không xác nhận đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không xác nhận cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc, kêt từ ngày nhận đủ hồ sơ 

*Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp, cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại;  

- Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp (nếu là cấp đổi);

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi tên chủ trang trại.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp không xác nhận Đơn đề nghị cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

*Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Xác nhận Đơn

* Phí, lệ phí: Không 

 *Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp (Biểu 14 Thông tư số 27/2011/TT-BNNPT), cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Biểu 13 Thông tư số 27/2011/TT-BNNPT).

*Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

Cấp mới:

- Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tổng hợp phải đạt:

+ Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu: 

Vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long: 3,1 ha đối với.

Các tỉnh còn lại: 2,1 ha.

+ Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm.

- Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên;

- Đối với cơ sở lâm nghiệp phải có quy mô diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa đạt từ 500 triệu đồng/năm trở lên.

Cấp đổi:

- Trang trại đã được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (giấy chứng nhận còn thời hạn)

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 14 Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

KINH TẾ TRANG TRẠI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện .................................

Họ và tên chủ trang trại hoặc (đại diện hộ gia đình trang trại):............................... Nam/Nữ……..

Năm sinh.............................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số............................ngày cấp...../..../.......Nơi cấp:.............................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND).......................................................

Ngày cấp.............../....../......Ngày hết hạn......./....../......... Nơi cấp.......................................    

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..........................................................................................

...........................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................................................

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại với những thông tin sau:

1. Địa điểm trang trại:...........................................................................................................

2. Lĩnh vực sản xuất của trang trại:........................................................................................

3. Diện tích đất của trang trại: Tổng diện tích đất nông nghiệp (ha):........................................

Trong đó:................................................................................... +) Diện tích đất lâm nghiệp:   

      +) Diện tích các loại đất nông nghiệp khác:.....................................................................

4. Giá trị sản lượng hàng hóa năm liền kề:

TT

Tên sản phẩm

Sản lượng hàng hóa

Giá bán sản phẩm (1000 đ)

Giá trị sản lượng hàng hóa trong năm

Đơn vị tính

Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./.

 

.........., ngày .... tháng .... năm .......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP Xà(về lĩnh vực sản xuất, giá trị sản lượng hàng hóa của trang trại)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

                                                                  Ngày….. tháng…. năm …..

                                                                 TM. Uỷ ban nhân dân

                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 (Biểu 13 Thông tư số 27/2011/TT-BNNPT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN

KINH TẾ TRANG TRẠI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện .................................

Tôi là:........................................................................................................ Nam/Nữ…….

Năm sinh.......................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số...........................ngày cấp...../..../.......Nơi cấp:....................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)..........................................

Ngày cấp.............../....../......Ngày hết hạn......./....../......... Nơi cấp.................................    

Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................

.....................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................

Địa điểm trang trại:.........................................................................................................

Lĩnh vực sản xuất của trang trại:.....................................................................................

Đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại với những thay đổi sau:

1. Thay đổi chủ trang trại:

- Họ tên chủ trang trại cũ:...............................................................................................

- Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................

- Lý do thay đổi chủ trang trại:........................................................................................

2. Thay đổi lĩnh vực sản xuất của trang trại:

- Lĩnh vực sản xuất của trang trại trong giấy chứng nhận kinh tế trang trại cũ:....................    

- Lĩnh vực sản xuất hiện tại của trang trại: .......................................................................

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./.

 

.........., ngày .... tháng .... năm .......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

- Chủ trang trại: ...........................................................................................................

- Lĩnh vực sản xuất của trang trại (trang trại trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tổng hợp):................................................................................................................

                                                                  Ngày….. tháng…. năm …..

                                                                 TM. Uỷ ban nhân dân

                                                                       (Ký, ghi rõ họ  tên, đóng dấu)