Trang chủ

Lĩnh vực LĐTB và Xã hội

Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Ngày đăng 21/05/2020 | 07:47 | Lượt xem: 96
Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ ( 11 thủ tục) (LĐTBXH)

Ngày đăng 19/04/2019 | 08:28 | Lượt xem: 1185
D. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ ( 11 thủ tục) (LĐTBXH) I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG ( 02 thủ tục) 1 . Thủ tục "Xác nhận vào đơn đề...

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Thủ tục Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Ngày đăng 02/04/2019 | 08:31 | Lượt xem: 173
*  Trình tự thực hiện Bước 1: Hộ gia đình trên địa bàn phát sinh khó khăn đột xuất trong năm cần được xét duyệt, bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để có thể tiếp cận được...

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Ngày đăng 02/04/2019 | 08:31 | Lượt xem: 167
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Hộ gia đình đăng ký tham gia bảo hiểm y tế làm Giấy đề nghị, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã để thẩm định. - Bước 2:...

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Thủ tục Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Ngày đăng 02/04/2019 | 08:30 | Lượt xem: 210
*  Trình tự thực hiện Bước 1: Hộ gia đình trên địa bàn thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do địa phương đang quản lý, có giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo...

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Ngày đăng 02/04/2019 | 08:30 | Lượt xem: 151
*  Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đứng đầu cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở có trụ sở. - Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách...

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội - Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Ngày đăng 02/04/2019 | 08:28 | Lượt xem: 115
* Trình tự, thời gian thực hiện: -  Bước 1:  Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành niên có trách nhiệm tự giác khai báo và nộp hồ...

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội - Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Ngày đăng 02/04/2019 | 08:28 | Lượt xem: 124
* Trình tự, thời gian thực hiện: -  Bước 1:  Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành niên có trách nhiệm đăng ký tự nguyện cai nghiện...

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội - Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Ngày đăng 02/04/2019 | 08:27 | Lượt xem: 124
Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội - Thủ tục  Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng * Trình tự, thời gian thực hiện: -  Bước 1:  Người...

Lĩnh vực Trẻ em - Thủ tục Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Ngày đăng 02/04/2019 | 08:27 | Lượt xem: 144
* Trình t ự  th ự c hi ệ n: - Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc trẻ em có nguy cơ...

Lĩnh vực Trẻ em - Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Ngày đăng 02/04/2019 | 08:26 | Lượt xem: 147
* Trình t ự  th ự c hi ệ n: - Cá nhân, người đại diện gia đình có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế làm hồ sơ theo quy định, gửi Ủy ban nhân dân cấp...

Lĩnh vực Trẻ em - Thủ tục Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Ngày đăng 02/04/2019 | 08:25 | Lượt xem: 117
* Trình t ự  th ự c hi ệ n : - Cá nhân, người đại diện gia đình là người thân thích của trẻ em đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế phải thông báo với Ủy ban nhân dân...

Lĩnh vực Trẻ em - Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Ngày đăng 02/04/2019 | 08:24 | Lượt xem: 147
* Trình tự thực hiện : - Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc trẻ em có nguy cơ bị xâm hại có trách nhiệm...

Lĩnh vực Trẻ em - Thủ tục Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Ngày đăng 02/04/2019 | 08:24 | Lượt xem: 119
* Trình t ự  th ự c hi ệ n: - Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm lập danh sách (theo Mẫu số 14 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP) và hồ sơ...

Lĩnh vực Trẻ em - Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Ngày đăng 02/04/2019 | 08:23 | Lượt xem: 114
* Trình t ự  th ự c hi ệ n: a) Đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em theo đề nghị của cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế: -...

Lĩnh vực Người có công - Thủ tục “Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi”

Ngày đăng 01/06/2018 | 04:38 | Lượt xem: 156
Thủ tục "Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi"

Lĩnh vực Người có công - Thủ tục “Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ”

Ngày đăng 01/06/2018 | 04:37 | Lượt xem: 146
Thủ tục "Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ"

Lĩnh vực Phòng, chống Tệ nạn xã hội - Thủ tục: “Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng”.

Ngày đăng 01/06/2018 | 04:36 | Lượt xem: 149
Thủ tục: " Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng ".

Lĩnh vực Phòng, chống Tệ nạn xã hội - Thủ tục: “Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng”

Ngày đăng 01/06/2018 | 04:35 | Lượt xem: 165
 Thủ tục: " Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng "

Lĩnh vực Phòng, chống Tệ nạn xã hội - Thủ tục: “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng”.

Ngày đăng 01/06/2018 | 04:34 | Lượt xem: 138
Thủ tục: " Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng ".