Trang chủ

Lĩnh vực Giao thông vận tải

Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 16/06/2020 | 08:15 | Lượt xem: 98
Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính  sửa đổi, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Đường thủy nội địa - Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Ngày đăng 10/05/2019 | 08:24 | Lượt xem: 1370
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện đến Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn nơi có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ...

Lĩnh vực Đường thủy nội địa - Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Ngày đăng 10/05/2019 | 08:23 | Lượt xem: 1181
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện đến Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn nơi có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ...

Lĩnh vực Đường thủy nội địa - Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Ngày đăng 10/05/2019 | 08:22 | Lượt xem: 1099
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện đến Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn nơi có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ...

Lĩnh vực Đường thủy nội địa - Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Ngày đăng 10/05/2019 | 08:22 | Lượt xem: 1092
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện đến Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn nơi có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ...

Lĩnh vực Đường thủy nội địa - Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

Ngày đăng 10/05/2019 | 08:21 | Lượt xem: 1168
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện đến Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn nơi có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ...

Lĩnh vực Đường thủy nội địa - Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu trường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính khác.

Ngày đăng 10/05/2019 | 08:21 | Lượt xem: 1146
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện đến Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn nơi có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ...

Lĩnh vực Đường thủy nội địa - Thủ tục cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký phương tiện

Ngày đăng 10/05/2019 | 08:20 | Lượt xem: 1153
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện đến Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn nơi có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ...

Lĩnh vực hàng hải - Thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị đối với tàu biển, tàu công vụ, giàn di động, tàu ngầm, tàu lặn, thủy phi cơ và phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB

Ngày đăng 10/05/2019 | 08:18 | Lượt xem: 119
*  Trình tự thực hiện: a) Nộp hồ sơ TTHC: Thuyền trưởng lập hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gần nhất. b) Giải quyết TTHC: - UBND cấp xã nhận hồ...

Lĩnh vực Đường thủy nội địa - Thủ tục Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

Ngày đăng 10/05/2019 | 08:18 | Lượt xem: 124
* Trình tự thực hiện a) Nộp hồ sơ TTHC: - Tổ chức cá nhân gửi hồ sơ đề nghị xác nhận trình báo đường thủy nội địa đến UBND xã, phường, thị trấn nơi gần nhất. b) Giải quyết TTHC: -...

Lĩnh vực hàng hải - Thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị đối với phương tiện thủy nội địa (trừ phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB), tàu cá

Ngày đăng 10/05/2019 | 08:17 | Lượt xem: 120
*  Trình tự thực hiện: a) Nộp hồ sơ TTHC: Thuyền trưởng lập hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gần nhất. b) Giải quyết TTHC: - UBND cấp xã nhận hồ...

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Ngày đăng 19/04/2019 | 02:42 | Lượt xem: 1369
D . NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (10 Thủ tục) 1. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương...