Trang chủ

Hoạt động Đảng ủy - Đoàn Thể Phường

Hội đồng Nhân dân phường Gia Viên tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 28/12/2017 | 08:29 | Lượt xem: 495

Ngày 28/12/2017, HĐND phường khóa VIII tiến hành kỳ họp thứ năm nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự kỳ họp và các cơ quan phục vụ, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tại kỳ họp HĐND phường đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phường năm 2017; thảo luận, quyết nghị nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; xem xét báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2018; xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị chung của cử tri; thông báo của UB.MTTQ Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 và thực hiện một số nội dung khác theo luật định.