Trang chủ

Hoạt Động Chính quyền

Kỳ họp thứ 10 HĐND phường Gia Viên khóa VIII (nhiệm kỳ 2016-2021) (Bất thường)
Ngày đăng 03/10/2019 | 11:41 | Lượt xem: 1428

Chiều 3/10/2019 Kỳ họp thứ 10 HĐND phường (bất thường) đã được diễn ra trang trọng trước sự chứng kiến của các đ/c lãnh đạo TT HĐND Quận,các Phòng ban chuyên môn Quận uỷ - UBND quận Ngô Quyền,các đồng chí lãnh đạo ĐU - HĐND - UBND - UB MTTQ,các đoàn thể chính trị xã hội,các đ/c cán bộ cơ sở và 22 đại biểu HĐND phường khoá VIII,NK 2016 - 2021.

Tại kỳ họp đã xem xét thông qua các tờ trình,nghị quyết của HĐND phường về việc cho thôi, miễn nhiệm Đại biểu HĐND và kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND phường theo thẩm quyền.
Một số hình ảnh: