Trang chủ

Lĩnh vực Y tế

Chi tiết Thủ tục Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (B-BYT-227725-TT)
Ngày đăng 18/05/2018 | 08:02 | Lượt xem: 163

2. Thủ tục

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (B-BYT-227725-TT)

 Trình tự thực hiện

 

Bước 1. Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu  

 Bước 2. Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ.

 Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc

  Bước 3. Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế

 Cách thức thực hiện

 

Nộp trực tiếp  hoặc gửi qua đường bưu điện

 Thành phần, số lượng hồ sơ

 

I. Thành phần hồ sơ bao gồm

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc trưởng thôn về việc sinh và đang sinh sống tại địa bàn khu dân cư  theo mẫu quy định tại phụ lục 3 Thông tư số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 Thời hạn giải quyết

 

 Trong thời hạn  03 ngày  làm việc

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Bố mẹ hoặc người thân của trẻ

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

     Giấy chứng sinh

  Lệ phí

 

Không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Phụ lục 03: Đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh

  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Không

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

2- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

3- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế qui định Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

 

 

Phụ lục số 03

(Ban hành kèm theo Thông tư  số :17,2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012

 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

 Cấp lại Giấy chứng sinh

 

Kính gửi:        …………………………………………………………………………...

                       

Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:…………………………………………………………..

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:………………………………………………….....

Địa chỉ: ……….……………………………………………………………………........

Sinh cháu: ngày:……….……tháng:……..……..năm: 20 ………………………...........

Tại:…………………………………………………………………………………….…………….……………………………………………………………………………......

Tên dự kiến của cháu: ……………………………………………………………………………..……….. ….

Đã được cơ quan cấp Giấy chứng sinh:  tháng…….năm……..…  Đề nghị cơ quan cấp lại Giấy chứng sinh cho cháu vì:

1- Mất/thất lạc/ rách nát

2- Nhầm lẫn trong Giấy chứng sinh lần trước        (Ghi cụ thể sự nhầm lẫn): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- Khác  (    Ghi cụ thể : ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                              ..………..……, ngày……….tháng………... năm 20……

Xác nhận của tổ trưởng dân phố/trưởng thôn                                    Người làm đơn

             (Ký tên, ghi rõ họ tên)                                                      (Ký tên, ghi rõ họ tên)