Trang chủ

Lĩnh vực Y tế

Chi tiết Thủ tục Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (B-BYT-227723-TT)
Ngày đăng 18/05/2018 | 07:59 | Lượt xem: 138

1-Thủ tục

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (B-BYT-227723-TT)

 Trình tự thực hiện

 

 Bước 1. Người thân thích của trẻ nộp Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh cho trạm y tế xã, phường.

 Bước 2. Trong phạm vi 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh, trạm y tế xã phải xác minh việc sinh và làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.

 Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc

 Bước 3. Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại trạm y tế xã, phường  

 Cách thức thực hiện

 

Nộp trực tiếp tại Tram y tế xã, phường

 Thành phần, số lượng hồ sơ

 

I. Thành phần hồ sơ bao gồm

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BYT

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 Thời hạn giải quyết

 

Trong thời hạn  05 ngày  làm việc

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Bố mẹ hoặc người thân của trẻ

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Tram Y tế xã, phường

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

     Giấy chứng sinh

  Lệ phí

 

Không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Phụ lục 02: Đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh

  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Không

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

 1- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

2- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

3- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế qui định Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

 

Phụ lục số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư  số :…/2012/TT-BYT ngày…. tháng… năm 2012

 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng sinh

 

Kính gửi: ……………………………………………………………….

                        ………………………………………………………………………….

 

Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:……………………………Năm sinh…………………

Nơi đăng ký thường trú:……………………..……………………………...................

Số CMND/Hộ chiếu:…………………….…………………………………................

Dân tộc:……………………………………………………………………..................

Đã sinh con vào lúc:……..giờ……phút, ngày…….tháng………năm:…….…………

Tại:………………………………………..…………………………….......................

Số lần sinh……………………………Số con hiện sống:…..………………………...

Số con trong lần sinh này:……………………………….…………………................

Giới tính con:………………………..cân nặng:…………………………...................

Hiện trạng của con:…………………………....................……………........................

Người đỡ đẻ:……………………………………………………..................................

Dự định đặt tên con:…………………......................……………..................................

                                                     

                                                                    .......……, ngày…........tháng…......... năm 20…

                                                            Người làm đơn

                                                          (Ký tên, ghi rõ họ tên)