Trang chủ

Lĩnh vực Nội vụ

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Ngày đăng 25/05/2018 | 04:45 | Lượt xem: 129
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác đến Ủy ban nhân dân...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với các tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Ngày đăng 25/05/2018 | 04:44 | Lượt xem: 85
a) Trình tự thực hiện: Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo hằng năm, người đại diện của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ngày đăng 25/05/2018 | 04:44 | Lượt xem: 86
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung -...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Ngày đăng 25/05/2018 | 04:43 | Lượt xem: 118
4. THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ a) Trình tự thực hiện: Tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Ngày đăng 25/05/2018 | 04:42 | Lượt xem: 88
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ngày đăng 25/05/2018 | 04:42 | Lượt xem: 81
a)   Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc người đại diện của nhóm người theo tôn giáo đối với trường...

Lĩnh vực tôn giáo - Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Ngày đăng 25/05/2018 | 04:41 | Lượt xem: 79
a)  Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng. -...
Showing 21 - 27 of 27 results.