Trang chủ

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA UBND CẤP XÃ (05 thủ tục)

Ngày đăng 19/04/2019 | 02:42 | Lượt xem: 593
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA UBND CẤP XÃ (05 thủ tục)   1. Cho phép c ơ sở giáo dục khác thực hiện chương tr ình giáo...

Thủ tục Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:07 | Lượt xem: 163
(1). Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã; - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định...

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:06 | Lượt xem: 143
(1). Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban...

Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:06 | Lượt xem: 141
(1). Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã; - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Trong...

Thủ tục Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:05 | Lượt xem: 135
(1). Trình tự thực hiện: - Sau thời hạn bị đình chỉ hoạt động giáo dục, tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã; - Ủy ban nhân dân cấp xã...

Thủ tục Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

Ngày đăng 10/04/2019 | 10:04 | Lượt xem: 95
(1). Trình tự thực hiện: - Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản; - Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết...

TTHC lĩnh vực Giáo dục Đào tạo thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Ngày đăng 09/06/2018 | 09:14 | Lượt xem: 341
TTHC lĩnh vực Giáo dục Đào tạo thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Chi tiết Thủ tục Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

Ngày đăng 09/06/2018 | 09:12 | Lượt xem: 354
a. Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã. b. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc qua bưu điện. c. Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành...

Chi tiết Thủ tục Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Ngày đăng 09/06/2017 | 09:24 | Lượt xem: 154
a. Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục cho Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn); - Ủy ban nhân dân xã...

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo

Ngày đăng 09/06/2017 | 09:13 | Lượt xem: 180
Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo

Quyết định công bố bộ TTHC thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo

Ngày đăng 09/06/2017 | 09:12 | Lượt xem: 182
Quyết định số 1460 ngày 8/6/2017  

Chi tiết Thủ tục Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Ngày đăng 09/06/2017 | 09:11 | Lượt xem: 169
a. Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về việc sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục cho Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn). Trong thời hạn 5 ngày làm...

Chi tiết Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Ngày đăng 09/06/2017 | 09:10 | Lượt xem: 182
a. Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn). Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã (phường, thị...