Trang chủ

Lĩnh vực Công thương

Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 17/07/2020 | 08:22 | Lượt xem: 92
Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 29/03/2019 | 02:48 | Lượt xem: 219
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Danh mục TTHC lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 01/08/2016 | 04:10 | Lượt xem: 191
Danh mục TTHC lĩnh vực Công thương

TTHC lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 01/08/2016 | 04:09 | Lượt xem: 170
TTHC lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy).

Ngày đăng 15/06/2015 | 07:55 | Lượt xem: 261
*  Trình tự thực hiện : -  Bước 1 : Đại diện  tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và  trả kết quả của UBND xã, phường nơi tổ chức, cá...

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

Ngày đăng 15/06/2015 | 07:55 | Lượt xem: 265
*  Trình tự thực hiện : -  Bước 1 : Đại diện tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và  trả kết quả của UBND xã, phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở...

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

Ngày đăng 15/06/2015 | 07:53 | Lượt xem: 241
* Trình tự thực hiện : -   Bước 1 : Đại diện  tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và  trả kết quả của UBND xã, phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ...