Trang chủ

Danh mục TTHC

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/08/2015 | 08:08 | Lượt xem: 173
LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (06 thủ tục) 1 Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 2 Sáp...

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/08/2015 | 08:07 | Lượt xem: 183
STT TTHC thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa: 9 TTHC   01 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện...

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/08/2015 | 08:07 | Lượt xem: 180
LĨNH VỰC KHIẾU NữẠI TỐ CÁO (02 thủ tục) 1 Giải quyết tố cáo 2 Giải quyết khiếu nại lần đầu ...

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh & Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/08/2015 | 08:06 | Lượt xem: 204
STT Thủ tục hành chính I. Lĩnh vực Người có công (41 thủ tục hành chính) 1 Xác nhận đơn xin thăm...

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/08/2015 | 08:05 | Lượt xem: 174
LĨNH VỰC NỘI VỤ (07 Thủ tục) 1 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng 2 ...

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/08/2015 | 08:05 | Lượt xem: 185
LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (01 thủ tục) 1 Quy trình tranh chấp đất đai 

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/08/2015 | 08:04 | Lượt xem: 171
LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (03 thủ tục) 1 Công nhận gia đình văn hóa 2 Đăng ký hoạt động thư...

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/08/2015 | 08:04 | Lượt xem: 173
LĨNH VỰC VĂN PHÒNG (01 thủ tục) 1 Xác nhận địa chỉ cư trú 

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/08/2015 | 08:02 | Lượt xem: 164
LĨNH VỰC XÂY DỰNG (01 thủ tục) 1 Tiếp nhận thông báo khởi công công trình xây dựng 

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 15/06/2015 | 08:00 | Lượt xem: 167
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH I LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 01 Chấp thuận khai thác rừng...

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/06/2015 | 08:08 | Lượt xem: 174
LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG - 03 Thủ tục 1 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất...