Trang chủ

Danh mục TTHC

Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính và quy định hành chính- 2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 08:03 | Lượt xem: 114
Cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát Thủ tục hành chính, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” phường Máy Chai

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/08/2015 | 08:08 | Lượt xem: 234
LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (06 thủ tục) 1 Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 2 Sáp...

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/08/2015 | 08:07 | Lượt xem: 269
STT TTHC thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa: 9 TTHC   01 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện...

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/08/2015 | 08:07 | Lượt xem: 240
LĨNH VỰC KHIẾU NữẠI TỐ CÁO (02 thủ tục) 1 Giải quyết tố cáo 2 Giải quyết khiếu nại lần đầu ...

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh & Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/08/2015 | 08:06 | Lượt xem: 266
STT Thủ tục hành chính I. Lĩnh vực Người có công (41 thủ tục hành chính) 1 Xác nhận đơn xin thăm...

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/08/2015 | 08:05 | Lượt xem: 235
LĨNH VỰC NỘI VỤ (07 Thủ tục) 1 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng 2 ...

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/08/2015 | 08:05 | Lượt xem: 256
LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (01 thủ tục) 1 Quy trình tranh chấp đất đai 

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/08/2015 | 08:04 | Lượt xem: 238
LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (03 thủ tục) 1 Công nhận gia đình văn hóa 2 Đăng ký hoạt động thư...

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/08/2015 | 08:04 | Lượt xem: 234
LĨNH VỰC VĂN PHÒNG (01 thủ tục) 1 Xác nhận địa chỉ cư trú 

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/08/2015 | 08:02 | Lượt xem: 205
LĨNH VỰC XÂY DỰNG (01 thủ tục) 1 Tiếp nhận thông báo khởi công công trình xây dựng 

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 15/06/2015 | 08:00 | Lượt xem: 204
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH I LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 01 Chấp thuận khai thác rừng...

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 07/06/2015 | 08:08 | Lượt xem: 223
LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG - 03 Thủ tục 1 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất...