Trang chủ

Chính sách chất lượng

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng 16/05/2020 | 09:07 | Lượt xem: 87
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG GIA VIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Quyet dinh Cong bo He thong

Ngày đăng 12/05/2020 | 09:03 | Lượt xem: 84
ỦY BAN NHÂN DÂN   PHƯỜNG GIA VIÊN         ...

CHINH SACH CHAT LUONG và MTCL

Ngày đăng 12/05/2020 | 09:02 | Lượt xem: 79
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG GIA VIÊN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ...