Trang chủ

Hành chính công

Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính và quy định hành chính- 2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 08:03 | Lượt xem: 114
Cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát Thủ tục hành chính, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” phường Máy Chai

Quy trình Văn hóa

Ngày đăng 15/08/2020 | 08:02 | Lượt xem: 349
Quy trình Văn hóa

Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 17/07/2020 | 08:22 | Lượt xem: 94
Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 16/06/2020 | 08:15 | Lượt xem: 98
Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính  sửa đổi, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 26/08/2020 | 08:07 | Lượt xem: 400
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 13/02/2020 | 07:56 | Lượt xem: 51
Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 05/03/2020 | 07:51 | Lượt xem: 98
Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Ngày đăng 21/05/2020 | 07:47 | Lượt xem: 96
Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

DANH MỤC Thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 15/05/2020 | 10:11 | Lượt xem: 784
DANH MỤC Thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng (kèm theo Quyết định...

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 29/03/2019 | 02:48 | Lượt xem: 220
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tiếp nhận thông báo khởi công công trình xây dựng

Ngày đăng 01/01/2019 | 11:11 | Lượt xem: 208
* Trình tự thực hiện: - Bước 1:  Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã; - Bước 2:  Ủy ban nhân dân cấp xã có trách...

Lĩnh vực Gia đình - Thủ tục Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Ngày đăng 23/04/2019 | 08:48 | Lượt xem: 191
* Trình tự thực hiện: - Trưởng khu dân cư căn cứ vào Bản đăng ký tham gia thi đua và bảng tự đánh giá của hộ gia đình để tổng hợp danh sách gia đình đủ điều kiện bình xét. - Trưởng khu dân...

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở - Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Ngày đăng 23/04/2019 | 08:49 | Lượt xem: 201
* Trình tự thực hiện: - Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã (trực tiếp,...

Lĩnh vực Thể dục thể thao - Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Ngày đăng 23/04/2019 | 08:47 | Lượt xem: 194
* Trình tự thực hiện: - Bước 1:  Tổ chức, cá nhân gửi đơn đề nghị đến Ủy ban nhân dân  cấp xã nơi có câu lạc bộ hoạt động. - Bước 2:  Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ đề...

Lĩnh vực Gia đình - Thủ tục Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Ngày đăng 23/04/2019 | 08:48 | Lượt xem: 64
*  Trình tự  thực hiện: - Trưởng khu dân cư tổng hợp danh sách các hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đủ điều kiện tặng Giấy khen Gia đình văn hóa. - Trưởng khu dân cư...

Lĩnh vực Thư viện - Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Ngày đăng 23/04/2019 | 08:47 | Lượt xem: 55
*Trình tự thực hiện: - Bước 1 : Người đứng tên thành lập thư viện gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở. - Bước 2:  Ủy ban nhân dân cấp xã...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Ngày đăng 08/04/2019 | 08:45 | Lượt xem: 174
*  Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng. -...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Ngày đăng 08/04/2019 | 08:45 | Lượt xem: 169
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ngày đăng 08/04/2019 | 08:44 | Lượt xem: 98
*   Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc người đại diện của nhóm người theo tôn giáo đối với trường...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ngày đăng 08/04/2019 | 08:44 | Lượt xem: 164
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung -...